เครื่องมือประเมินสุขภาพชุมชนในสังคมกำลังพัฒนา

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

การสังเคราะห์การพยาบาลสาธารณสุขสังเคราะห์องค์ความรู้จากสาธารณสุขศาสตร์และทฤษฎีการพยาบาลวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสุขภาพของชุมชนทั้งมวล การปฏิบัติการพยาบาลชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของประชากร ชุมชนไม่ใช่องค์กรที่กำหนดได้ง่ายหรือไม่ จำกัด เป็นแนวคิดที่คลุมเครือและซับซ้อน ดังนั้นชุมชนในความหมายกว้างที่สุดจะถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและความต้องการในชีวิตของพวกเขา

การเข้าสู่ชุมชนมักทำได้โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โดยการออกจดหมายถึงผู้นำชุมชนเพื่อให้สามารถยอมรับและเข้าถึงได้ง่าย ความสำคัญต่อพลวัตของชุมชนคือรูปแบบของการสื่อสารความเป็นผู้นำและการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและสังคมที่มีขนาดใหญ่ องค์ประกอบที่แตกต่างกันของชุมชนนี้ ได้แก่ ระบบการจัดสภาพแวดล้อมระบบการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำหนดสภาวะทางร่างกายจิตใจสังคมสุขภาพจิตของประชาชน

สำหรับองค์ประกอบของคน:

a. ข้อมูลประชากรเช่นการกระจายตัวของประชากรความคล่องตัวความหนาแน่นและข้อมูลสำมะโนประชากร
ข. ด้านชีววิทยาจะรวมถึงสถานะสุขภาพและโรคจังหวัด / รัฐต้นกำเนิดสัญชาติอายุเพศอัตราการตาย
c. ด้านที่ได้รับเป็นสองส่วนคือด้านสังคมซึ่งคำนึงถึงอาชีพการงานสถานภาพการสมรสการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงตำแหน่งค่านิยมบทบาทบรรทัดฐานบรรทัดฐานข้อห้าม

สำหรับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้:

ก. ลักษณะทางกายภาพซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศความโล่งอกขอบเขตและขีด จำกัด
ข. สารเคมีชีวภาพและสารเคมีเช่นอ่างเก็บน้ำสัตว์สารพิษแหล่งอาหารมาตรฐานการควบคุมอาหารแหล่งน้ำอาหารหลักการควบคุมเวกเตอร์การจัดชีวิตการกำจัดสิ่งปฏิกูลการประปาและการกำจัดของเสีย
c. ด้านสังคมเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์การสื่อสารการคมนาคมการสันทนาการ / สิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการและศาสนา

สำหรับส่วนประกอบระบบการดูแลสุขภาพที่มี:

a. ด้านองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนระบบการเชื่อมโยงและ
ข. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุขศูนย์สุขภาพคลินิกและโรงพยาบาลกองทุนบริการ

ผ่านความเข้าใจอันสมบูรณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบที่แตกต่างกันเหล่านี้แล้วจึงสามารถใช้มาตรการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและสวัสดิภาพของพวกเขาสามารถทำได้ผ่านทางการให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ทั้งบุคคลและครอบครัว ในช่วงการศึกษาเหล่านี้ด้านต่างๆของโรคการป้องกันของพวกเขาจะได้รับเช่นเดียวกับวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพเมื่อภัยพิบัตินัด

ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนจะเกิดขึ้นได้จากสองวิธีคือ

ก. ตามการรับรู้ของชุมชนแล้ว
ข. ตามการรับรู้ของพยาบาลสาธารณสุขชุมชน

จะมีการวินิจฉัยโรคในชุมชนซึ่งจะมีตั้งแต่หนึ่งถึงหลายข้อ จากนั้นจะสามารถแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องได้ สรุปได้ว่าพยาบาลสาธารณสุขชุมชนในการประเมินนี้ต้องมุ่งมั่นที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องและเขาต้องสามารถบรรลุผลได้หากไม่ได้ทั้งหมดบางส่วนของแปดองค์ประกอบหลักของการดูแลสุขภาพหลัก, เช่นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคการจัดหาน้ำสะอาดการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นและวิธีการในการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว

Source by Mpaiko Nkeng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *